PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko
Volonteri Br?ko
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U periodu od 21.05. do 29.05.2016. godine u Strazburu (Francuska) održana je studijska sesija pod nazivom „Dream it loud: Build an inclusive society for rural and urban youth“ ?iji su organizatori bili Youth Express Network i Rural Youth Europe u kooperaciji sa Youth Department of the Council of Europe. Na toj sesiji bio je i naš predstavnik Harun Šabanovi? (rukovodilac omladinskog kluba Omerbegova?a) koji je zauzeo aktivno u?eš?e tokom ?itave sesije. Na sesiji je bilo 38 u?esnika iz 20 zemalja, a glavni cilj sesije je bio promocija uklju?ivanja maldih sa urbanih i ruralnih podru?ja  i olakšavanje njihovog pristupa socijalnim pravima na lokalnom nivou. Predstavik PRONI-ja je predstavio mrežu omladinskih klubova i izradio akcioni plan, kao produkt sesije, koji planira realizovati u svojoj mjesnoj zajednici. Aktivnosti održane na sesiji su bile vezane za ljudska i socijalna prava, liderstvo, timski rad, bilo je govora o Evropskim institucijama, a tako?e su imali priliku posjetiti neku od organizacija koja se bavi maldima kojima pružaju pomo? u vidu savjetovanja, pomo?i pri zapošljavanju i sli?no. Održana je interkulturna ve?e gdje su u?esnici predstavljali svoje zemlje uz tradicionalna jela i pi?a. U?ensici su imali slobodnog vremena da razgledaju sve ljepote Francuskog grada. Sesija je održama u Evropskom omladinskom centru. Svi u?esnici su dobili certifikat i društvenu igru o ljudskim i socijlanim pravima.


 
PRONI volonteri postaju me?unarodni treneri PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko
PRONI Centar  je imao svog predstavnika na treningu za trenere pod nazivom  "Inclusion LAB II" in održanog u Milcoveni, Rumunija. Ovaj trening je druga po redu aktivnost  u okviru projekta  "Inclusion Express" koji je financijski podržan od strane Council of Europe kroz European Youth Foundation.
Trening je okupio 25 u?esnika iz 18 razli?itih država, a imao za cilj obu?iti omladinske radnike kako da organizuju aktivnosti vezane za socijalnu inkluziju mladih kao i o pristupu socijalnim pravima u njihovim lokalnim zajednicama. Ideja treninga je doprinjeti razvoju ucesnika kao trenera / fascilitatora, kao ulozi kroz koju ?e djelovati kada se vrate ku?i.
Trening je nastavak projekta Mind the Gap održanog u aprilu u Br?ko distriktu BiH.
PRONI je jedina ?lanica Youth Express Network iz Bosne i Hercegovine. Aktivni smo ?lan mreže od 2009, a u poslijednje 2 godine smo i u rukovodstvu mreže.
Youth Express Network je me?unarodna mreža sa sjedištem u Strasbourgu. To je  mreža omladinskih radnika, socijalnih radnika i organizacija mladih i mladih ljudi iz cijele Europe uspostavljena 1993. Youth Express Network koristi metode neformalnog obrazovanja poput tehnike teatra potla?enih, rad s mladima na otvorenom, umjetnost u radu s mladima i mobilne seminare.
Na ovaj na?in PRONI je osnažen novim trenerom na polju socijalne inkluzije mladih ?ime smo još jednom pokazali svoju dosljednost u sprovedbi naše misije organizacije.
 
PRONI break dance grupa X Dancers Crew osvaja nagrade PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Grupa mladih aktivista PRONI Centra okupljena u break dance grupu vrijedno vejžba ve? nekoliko godina u Omladinskom centru Br?ko. Njihove radionice, koordinaciju i treninge vodi naš volonter Edo ?erimovi? i volonter Damir Pervanovi?.

Ova jedinstvena grupa okuplja i dje?ake i djevoj?ice razli?itog uzrasta koji se bave ovom urbanim plesom. Treninge održavaju dva puta sedmi?no i ?esto odlaze na takmi?enja.

Nedavno su na jednom od najve?ih balkanskih takmi?enja Ultimate Falsh Back Battles u Zagrebu gdje naš najmla?i ?lan Kenan ?erimovi? Kenox, osvoji prvo mjesto u kategorji juniora, što zna?i da je on balkanski prvak za break dancere do 12 godina.  Istovremeno u kategoriji seniora naš Emir Preljevi? Prleja je osovojio 4. mjesto, a 3. Armina Kala?, još jedan ?lan grupe  X Danceres Crew

Pobjednici ?e imati priliku sudjelovati na King of the kidz 2016.


Breakdance je ples, ujedno jedan od elementa hip hopa koji zahtijeva višesatno vježbanje i trud kroz više godina. Razvio se krajem 1970-ih u Bronxu i Harlemu.

Više o našoj grupi možete vidjeti OVDJE

 


 
PRONI na forumu Dijalog za budu?nost PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko
U sklopu zajedni?kog projekta UN-a „Dijalog za budu?nost“, krira se mreža mladih aktivista koja ?e predstavljati važnu sponu izme?u civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Dijaloške platforme, koju ?ine predstavnici vlasti i predstavnici civilnog društva BiH. Najaktivniji u?esnici Foruma ?e imati priliku u?estvovati i predstaviti svoje zaklju?ke na jednoj od konferencija Dijaloške platforme.
Na prvom forumu u Tuzli PRONI je predstavljala volonterka Lejla Muminovi?. Na forumu u Tuzli Lejla je govorila o timskom radu i kako koristiti SMART metodu u svakodnevnom životu. Posebna pažnja na radionicama je posve?ena koliko zapravo mladi u?estvuju u procesima donošenja odluka, U?eš?e mladih na nivou države mladi su ocijenlil ocijenom 4, a na lokalnim niovima izme?u 5-6. Lejla se na forumu pridružila grupi za ljudska prava gdje promovirala Mrežu omladinskih klubova kao primjer kako mlade na lokalu uklju?iti u procese donošenja odluka i prilika da mladi iz razli?itih loklanih zajednica saa?uju svakodnevno.
r

Sveobuhvatni cilj Foruma mladih jeste da ohrabri i podrži u?eš?e mladih u procesu donošenja odluka vezanih za razvoj i reforme u Bosni i Hercegovini.
Ured rezidentnog koordinatora UN-a je na inicijativu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zajedno sa agencijama UNDP, UNESCO i UNICEF u julu 2014. godine po?eo sa implementacijom projekta „Dijalog za budu?nost“ koji ima za cilj stvoriti prostor za dijalog koji ?e omogu?iti proces izgradnje mira u cijeloj zemlji, promovisati suživot i me?ukulturalno razumijevanje. Projekt ?e trajati 18 mjeseci, a 2 miliona ameri?kih dolara za implementaciju projekta je obezbijedio UN Fond za izgradnju mira.

Forumi mladih ?e stimulirati debate izme?u u?esnika, služiti kao svojevrstan inkubator ideja i pružiti priliku mladima da zajedni?ki identificiraju probleme i rješenja u svojim zajednicama.

U sklopu svakog foruma u?esnici su podijeljeni u tri tematske radionice:

Grupa 1 – Ljudska prava, mir i razvoj - Klju?ne teme incijative za razvoj mira u BiH i usko povezano sa širim ciljevima podržavanja interkulturalnog, me?ureligijskog dijaloga i saradnje izme?u zajednica u BiH.
Grupa 2 - Okoliš – Apoliti?na tema sa velikim potencijalom za stvaranje koncenzusa i stvaranje dvosmjerne vertikalne komunikacije izme?u aktivista i donosilaca odluka na raznim nivoima.
Grupa 3 – Rodna pitanja i marginalizovane grupe – Klju?na oblast za osiguravanje jednakosti i inkluzivnosti na svim nivoima društva koja od u?esnika traži da na?u na?in da prevazi?u tradicionalne i kulturne prepreke prisutne u svim BiH zajednicama.
 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

PRONI Centar za omladinski razvoj trenutno ima volontera iz Norveške. Norveški student Jřrgen Wien ?e provesti 5 mjeseci u Br?kom i u PRONI-u kao volonter. Njegov rad u PRONI Centru i boravak u Br?ko distriktu BiH je dio njegovog magistarskog rada u polju antropologije, ?iji je glavna tema pomirenje me?u mladima Ideja projekta je istražiti pitanja pomirenja i suživota mladih u Br?ko disitriktu BiH kroz direktan rad s mladima.

Projekt ?e pored istraživanja o mišljenjima mladih zabilježiti i stavove odraslih o procesu pomirenja i primjer Br?ko disitrkta BiH, te kroz konkretne aktivnosti raditi na razmjeni kultura izme?u Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške.

U PRONI Centru najve?i dio posla za Jřrgena biti istraživanje i kurs norveškog jezika kako bi dao doprinos mladima i gra?anima Br?ko disitrkta BiH da upoznaju norvešku kulturu i jezik. Pored toga ?e pomagati u drugim aktuelnim aktivnostima PRONI Centra.

Jorgen je jezike Bosne i Hercegovine nau?io na Balkanskim studijama u Oslu,  a slobodno vrijeme i tamo provodi volontiraju?i u radu sa azilantima, imigrantima i drugim doseljenicima u Norveškoj. Sa njima je tako?er radio kurs norveškog jezika i pomgao im upoznati kulturu zemlje u koju su došli.

 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Projekat "Virtualna akcija-stvarna reakcija" sprovodi organizacija Libero iz Srbije, ciji glavni cilj je da postanu prenosioci poruka u vituelnom svijetu, kao i da podstaknu mlade ljude da aktivno ucestvuju u svojim zajednicama koristeci drustvene mreze. Trening je okupio 22 mlade osobe iz Srbije, BiH, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Bugarske i Holandije. U?esnici iz Bosne i Hercegovine su bili aktivisti Udruženja KULT i PRONI Centra iz Grada?ca, te volonterka PRONI Centra Jovanka Radovanovi?.

S obzirom da mladi provode mnogo vremena online koristeci drustvene mreze kao sredstvo za sirenje njima vaznih poruka, ovaj projekat je imao za cilj da nauci mlade kako da sire poruke u virtuelnom svijetu i kako da aktivno ucestvuju u svojim zajednicama koristeci drustvene mreze. Cilj projekta je bio da mladi steknu potrebno znanje i vjestine kako bi postali online aktivisti. Tokom treninga mladi su ucili kako da povezu svoj online i offline aktivizam, sustinu interakcije na drustvenim mrezama, te koliko ona lici ili se razlikuje od interakcije "licem u lice".

Ucesnici su imali priliku da steknu znanje o tome kako funkcionise online zajednica i koji su njeni glavni izazovi. Oni su takodje bili podsticani da razmisljaju o tome sto bi htjeli da promijene u svojim zajednicama, te kako da to ucine online. Radom u grupama ucesnici su bili u prilici da razviju strategije i zapocnu svoje online kampanje. Pored toga, ucesnici su imali priliku da se druze, da komuniciraju na engleskom jeziku, da upoznaju kulturne slicnosti/razlicitosti drugih ucesnika, da predstave svoju zemlju.

Ovo je bio medjunarodni trening za mlade online aktiviste. Cilj je bio da se okupe svi oni koji putem Interneta zele da sire poruke koje su njima vazne, da promovisu pozitivne poruke u svojim online zajednicama


 


Stranica 1 od 8