PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko
Volonteri Br?ko
Volonterke PRONI-a Ljiljana i Biljana ?ur?evi? u?enice generacije!!! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Prvi put u poslijeratnoj istoriji JU Gimnazije „Vaso Pelagi?“ u Br?ko distriktu  su za u?enika/ce generacije proglašene blizankinje.  Biljana i Ljiljana ?ur?evi? su veoma aktivne djevojke što u školi, što u vannastavnim aktivnostima. Obje volontiraju u PRONI Centru za omladinski razvoj.

Interesantno je da su aktivne u razli?itim poljima i da imaju razli?ita intresovanja. Ljiljana planira da upiše elektro-tehniku, a Biljana stomatologiju i trenutno se spremaju za prijemne ispite. Ljiljini omiljeni predmeti u školi su fizika, matematika i hemija, dok Bilju najviše interesuju biologija i hemija. Obje su ?alnovi u?eni?kog vije?a, vole glumu, ?itanje i veoma su ambiciozne. Bilja je veoma dobar debatant i voli da sve drži pod kontrolom, dok Ljilja voli da rizikuje.
Odli?no se me?usobno razumiju, te odli?no sara?uju sa vršnjacima ali onim starijim od sebe. Svoj uporan rad su pokazele i kroz projekta posve?en ulozi mladih u medijima.

 
Mediji i mladi PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U ponedjeljak 10.05.2010 je održana debata na temu "Nedostatak interesa medija za mlade". Projekat je obuhvatio ?etiri br?anske srednje škole Gimnaziju, Ekonomsku, Tehni?ku i Poljoprivredno – medicinsku školu, te banjalu?ku Gimnaziju koje su uradile istraživanje na nivou škole na temu zastupljenosti mladih u medijima. Sva istraživanja su  prezentovali na samoj debati. Debati su prisustvovali direktori, pedagozi, nastavnici i u?enici srednjih škola, urednici i novinari lokalnih medijskih ku?a te dopisnici  FTV, BN TV i RTRS 

Sama debata je imala jako kvalitetan dijalog, koji je rezultirao i zaklju?cima: 

  • Mladi se moraju predstaviti medijima sa  kvalitetnijim projektima
  • Mediji trebaju imati više tolerancije i razumijevanja za mlade sa idejama
  • Obezbijediti efikasniju komunikaciju izmedju medija i škola
  • Ujedinjenim snagama raditi na promjeni medijskih principa 'gdje ima krvi-?lanak ide prvi'
Pored toga,debata je rezultirala i konkretnim dogovorima izmedju  dopisništva RTRS-a i u?enika srednje ekonomske škole u Br?kom, oko snimanja spota i promocije istog.  Na debati je izabran najbolji debatant i najbolja prezentacija, tako da je Ekonomska škola ponijela zahvalnicu za najbolju prezentaciju, na kojoj su radili Eldar ?ejvanovi? i Aleksandra Luki?, dok je u?enik br?anske Gimnazije Emsal Beši? ponio zahvalnicu za najboljeg debatanta.  Debata je sprovedena u saradnji PRONI Centra za omladinski razvoj i u?eni?kih vije?a dvije br?anske srednje skole. Financijski projekat u potpunosti podržan od strane SHL-a, kroz FOP projekte.  Evaluacija grupe u?enika, koji su radili na ovom projektu, je imala za zaklju?ak, da ?e se nastaviti raditi na rješenju ovog problema. 

 

 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko
U Obrazovano-razonodnom centru za mlade SPAJALICA na Ilidži
 održan radni sastanak ?lanica Mreže Volonterskog dnevnika,
na kojem su revidirani izgled i sadržaj Volonterskog dnevnika
i prezentirana procedura njegove distribucije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce
 udruženja IPAK iz Tuzle, ToPeer iz Doboja,
 PRONI iz Br?kog, NarkoNE iz Sarajeva, CORNO iz Maglaja i KULT,
Ured Sarajevo i Ured Grada?ac.

U?esnicima/ama je prezentiran i sistem Mreže Volonterskog dnevnika
 te su im uru?eni promotivni i radni materijali:
plakati, pe?at ?lanstva, CD-ovi s aplikacijama,
 promotivni primjerci VD-a i leci o zna?aju volonterstva.

PRONI Br?ko ?e veoma brzo da zapo?ne sa
promocijom Volonterskog dnevnika™
 
 
2011. godina volontera i volonterki PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Europska komisija objavila je da ?e 2011 biti Europska godina volontiranja! 

Uklju?ite se!  'Let's Slogo! je službeni natje?aj za logo i slogan za Europsku godinu volontiranja.
 

Zašto Europska godina volontiranja u 2011?

Više od 100 milijuna Europljana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, žive solidarnost i kroz to prave razliku u našem društvu. Istraživanja Eurobarometra u 2006 su pokazala da 3 od 10 Europljana tvrde da su aktivani u volontiranju, a gotovo 80% ispitanika smatra da su volonterske aktivnosti važan dio demokratskog života u Europi.

Postoji širok niz pojmova, definicija i tradicija koje se odnose na volonterstvo. Me?utim, ono što je uobi?ajeno u cijeloj Europi je da tamo gdje se ljudi zajedni?ki angažiraju u aktivnostima da bi pomogli jedni drugima, dali podršku onima u potrebi, ?uvaju okoliš, rade kampanju za ljudska prava, ili da pokre?u akcije kako bi se osiguralo da svatko uživa pristojan život su veoma bitni koraci da društvo kao cijelina bude bolje.

 

Komisija predlaže da alocira budžet od 6 milijuna eura za Europsku godinu volontiranja te da i doda iznos od 2 milijuna eura za pripremne radnje po?etkom 2010.

Više o svemu na 

http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm

 
PRONI volonterizam bez granica PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko
Volonteri su važan dio rada PRONI - a u zajednici, tako da poti?emo svaki vid angažovanja volontera i promovisanja volonterizma. U skladu sa tim je i veliki broj volontera koji su se priklju?ili našem radu, prošli obuku i edukaciju kroz razli?ite treninge i bili aktivni u realizaciji projekata u zajednici.
 
  • Rezultat našeg dugogodišnjeg rada sa volonterima je i ideja za projekat "Mreža omladinskih klubova", sa više od 50 angažovanih volontera u 26 mjesnih zajednica. PRONI je odradio monitoring, podršku volonterima i predsjednicima MZ -a i ocjenu kvalitete rada omladinskih klubova.
  • Razvoj volonterizma u zajednici kroz angažman 50 volontera koji su sproveli svoje društveno korisne ideje uz našu podršku.
Volonteri koji aktivno djeluju trenutno u PRONI Centru:
 
Volonter Damir Pervanovi?
 
Volontira od maja 2009., u?estvovao i pomagao u organizaciji Festivala omladinskog rada FORA 09, krenuo sa projektom filmska radionica na temu ljudskih prava, tj prava mladih.

Volonterka Elvisa Junuzovi?

Volontira od ljeta 2008., realizovala kreativnu radionicu sa mla?om populacijom, u?estvovala na nekoliko treninga i seminara ispred PRONI-a, tokom 2009. pomagala u organizaciji uli?ne akcije Free hug i Dan Europe, te bila u?esnik i volonter tokom festivala FORA 09.
 
 
Pro?itajte još...
 
 
 
 
 
 
 


Stranica 8 od 8