PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko PRONI volonterke na Univerzitetu o razvoju mladih
PRONI volonterke na Univerzitetu o razvoju mladih PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

''Higher Opportunities for Migrants in Europe'' je seminar koje organizovan od strane Y-E-N organizacije (Youth Express Network) i VYRE organizacije (Voice of Young Refugees in Europe). Cilje trening seminara je bio nau?iti mlade kako raditi sa mladim migrantima bez obzira da li se radilo o migracijama unutar jedne zemlje ili izme?u više zemalja. Posebnost migracija se snalaženje u novim sredinama. Veliki broj porodica iz BiH je zbog rata imao ovo iskustvo, a nedavne poplave su stovrile i jedan broj raseljenih lica u Br?kom. Naše volonterke su za vrijeme poplava upravo radile sa ljudima koji su ostali bez svojih ku?a usljed poplava. Šta su nau?ile i kakvo iskustvo nose iz Španije ?itajte u produžetku.


U sklopu seminara govorili smo ukupno 17 jezika. Na seminaru je bilo u?esnika iz: Turske, Holadnije, Španije, Armenije, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Francuske i Njema?ke. Seminar H.O.M.E. je bio jedan od 10 seminara koji su se odvijali na UYD (University of Youth Development) manifestaciji koja se odvija svake godine u istom periodu, u posljednjih 15 godina. Univerzitet je tako proslavio 15. ro?endan. Na ovom univerzitetu prisustvovalo je skoro 300 ljudi iz cijelog svijeta. Tokom našeg seminara ?uli smo razne pri?e o ljudima koji su migranti i koji su prošli kroz razne stvari kako bi dospjeli tu gdje su sada. Neke pri?e su lijepe a neke tužne. Svaka posebna na svoj na?in, svaka nosi svoju poruku. Tokom boravka na Univerzitetu imali smo i zajedni?ke sesije sa ostalim u?esnicima univerziteta. Treneri, ne samo na našem seminaru nego i svi ostali, bili su super. Veoma raspoloženi za razgovor i saradnju. Imali smo veoma sposobne trenere, koji imaju znanje i koji znaju kako da to znanje prenesu.

Sam Univerzitet je fenomenalan. Mollina je predivna, mjesto u kojem se održavao Univerzitet (CEULAJ) je posebna, predivna pri?a. To je mjesto sa fenomenalnom kuhinjom, jela su im fantasti?na, sobe i smještaj veoma zadovoljavaju?i. Imali smo na raspolaganje veliki bazen (na otvorenom), internet sobu kao i terene za odbojku, košarku i fudbal. Osoblje Univerziteta je bilo veoma prijatno i spremno na saradnju.

Sve u svemu, Univerzitet je bio doživljaj koji se nezaboravlja i koji se definitivno mora iskusiti. Toliko se stvari nau?i na ovakvim dešavanjima. Nama je bilo predobro i nadamo se u?estvovanju i slijede?e godine.

Prisustvo na ovom seminaru omogu?ilo mi je da vidim i ?ujem mnoga iskustva, razli?ite kulture, ali isto tako i da iz prve ruke ?ujem kako pojedini ljudi žive i kroz šta sve prolaze, te kroz šta su sve prošli.  Ono što sam nau?ila na ovom seminaru jeste da niko ne smije biti pasivan i stojati sa strane. Uvijek treba nešto preduzeti, ma koliko se nama ?inio mali korak.

Najbolji primjer koji mogu dati drugima što se ti?e volonterizma jeste upravo moje iskustvo. Šta sam postigla, ?emu sam doprinjela, na koliko ljudi sam uticala i koliko ljudi sam pomogla, i koje su moje nagrade. Mislim da bih time najbolje mogla uticati na pojedince, jer ?ovjek naj?eš?e mišljenje i stavove mijenja upravo kada ?uje i vidi odre?ena iskustva i postignu?a. U posljednjih nekoliko godina, koliko ve? volontiram u raznim organizacijama, upravo ovim pristupom, prisustvovala sam tome da je nekoliko individualaca postalo volonterima. I ponosna sam kako na njih tako i na sebe. - Alisa.

Odlazak na ovaj seminar za mene je zna?ilo jedno potpuno novo iskustvo. Biti na takvom jednom mjestu, upoznati sve te ljude, kulture, ?uti njihove pri?e.. neprocjenjivo. Stekla sam neke nove vještine, znanja i iskustva koje ?e mi pomo?i u daljem volontiranju. Ve? nekoliko godina volontiram u raznim organizacijama i to je nešto što bih svima preporu?ila. Volontiraju?i ?ovjek mnogo toga nau?i, i nikada ne prestaje da u?i. Svaki put sti?e nova iskustva, vještine, znanja, ali i prijateljstva. - Lejla