PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko PRONI na forumu Dijalog za budu?nost
PRONI na forumu Dijalog za budu?nost PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko
U sklopu zajedni?kog projekta UN-a „Dijalog za budu?nost“, krira se mreža mladih aktivista koja ?e predstavljati važnu sponu izme?u civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Dijaloške platforme, koju ?ine predstavnici vlasti i predstavnici civilnog društva BiH. Najaktivniji u?esnici Foruma ?e imati priliku u?estvovati i predstaviti svoje zaklju?ke na jednoj od konferencija Dijaloške platforme.
Na prvom forumu u Tuzli PRONI je predstavljala volonterka Lejla Muminovi?. Na forumu u Tuzli Lejla je govorila o timskom radu i kako koristiti SMART metodu u svakodnevnom životu. Posebna pažnja na radionicama je posve?ena koliko zapravo mladi u?estvuju u procesima donošenja odluka, U?eš?e mladih na nivou države mladi su ocijenlil ocijenom 4, a na lokalnim niovima izme?u 5-6. Lejla se na forumu pridružila grupi za ljudska prava gdje promovirala Mrežu omladinskih klubova kao primjer kako mlade na lokalu uklju?iti u procese donošenja odluka i prilika da mladi iz razli?itih loklanih zajednica saa?uju svakodnevno.
r

Sveobuhvatni cilj Foruma mladih jeste da ohrabri i podrži u?eš?e mladih u procesu donošenja odluka vezanih za razvoj i reforme u Bosni i Hercegovini.
Ured rezidentnog koordinatora UN-a je na inicijativu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zajedno sa agencijama UNDP, UNESCO i UNICEF u julu 2014. godine po?eo sa implementacijom projekta „Dijalog za budu?nost“ koji ima za cilj stvoriti prostor za dijalog koji ?e omogu?iti proces izgradnje mira u cijeloj zemlji, promovisati suživot i me?ukulturalno razumijevanje. Projekt ?e trajati 18 mjeseci, a 2 miliona ameri?kih dolara za implementaciju projekta je obezbijedio UN Fond za izgradnju mira.

Forumi mladih ?e stimulirati debate izme?u u?esnika, služiti kao svojevrstan inkubator ideja i pružiti priliku mladima da zajedni?ki identificiraju probleme i rješenja u svojim zajednicama.

U sklopu svakog foruma u?esnici su podijeljeni u tri tematske radionice:

Grupa 1 – Ljudska prava, mir i razvoj - Klju?ne teme incijative za razvoj mira u BiH i usko povezano sa širim ciljevima podržavanja interkulturalnog, me?ureligijskog dijaloga i saradnje izme?u zajednica u BiH.
Grupa 2 - Okoliš – Apoliti?na tema sa velikim potencijalom za stvaranje koncenzusa i stvaranje dvosmjerne vertikalne komunikacije izme?u aktivista i donosilaca odluka na raznim nivoima.
Grupa 3 – Rodna pitanja i marginalizovane grupe – Klju?na oblast za osiguravanje jednakosti i inkluzivnosti na svim nivoima društva koja od u?esnika traži da na?u na?in da prevazi?u tradicionalne i kulturne prepreke prisutne u svim BiH zajednicama.