PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko
Volonteri Br?ko
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U periodu od 10.05 do 12.05. naše volonterke su prisustvovale trodnevnom seminaru na temu „Ženska ljudska prava“ kojeg je organizovala Fondacija CURE iz Sarajeva u sklopu projekta “Nova generacija aktivistkinja i feministkinja”. Cilj ovog seminara je osnaživanje mladih žena i djevojaka o ženskim ljudskim pravima kroz rad na pitanju sopstvene edukacije. Program je dizajniran za li?ni rast polaznica, koji osigurava individualno u?enje kao i rad u timu, te siguran prostor u kojem svaka prima podršku, poti?e kreativnost i orginalnost svake u?esnice. Kao uvod u diskusiju o problemu položaja žena, polaznice seminara su imale priliku pogledati filmove „?eli?ni an?eli“, „Muškarci i muškara?e“ i „V-day – Dok nasilje ne prestane“. Predava?i Vedrana i Hatidža su prisutne upoznali sa ciljevima inicijative „Oživljavanje ženskog pokreta u BiH“, rodnom jednakosti kroz pravni okvir te odgovornoš?u medija u odnosu na rodnu jednakost.
Fondacija CURE je nastala iz potrebe da se mijenjaju stavovi bh. društva u odnosu na nasilje protiv žena kako bi nasilje koje se dnevno doga?a kona?no postalo nezamislivo, nedopustivo za svakog gra?ana i svaku gra?anku. Još 2004. godine po?ele su rad kao skupina volonterki i realizirale kalendar globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu roda i/ili spola. Ve? 2005. godine su registrirane u feministi?ku aktvisti?ku fondaciju pod nazivom CURE, a zna?enje ove rije?i i na engleskom jeziku (lijek, iscjeljenje) usvajaju kao dio svog stava da feminizam iscjeljuje i osnažuje individue, zajednice, društva. Aktivistice-pokreta?ice inicijative za CURE feministi?ku zajednicu radile su u grupama za ženska ljudska prava u BiH i regiji skoro dekadu. Procesi koji su se vodili za poboljšanje života žena u to vrijeme su uglavnom imale fokus na ekonomsku i socijalnu, psihološku pomo? ženama, ali je fokus uglavnom bio i na žene kao žrtve. Kao jedno od glavnih politi?kih uporišta Fondacije CURE stoji feminizam i politi?ka angažovanost gra?anstva.
Dugoro?na vizije Fondacije CURE jeste otvoriti Multimedijalni Edukativno Resursni Centar za djevoj?ice i žene BiH, Centar koji ce biti otvoren za sve osobe znatiželjne u?iti (sebe i/ili druge) o feminizmima, feministi?kom pokretu u BiH, angažiranoj umjetnosti, ekologiji, slobodnom softwaru, volonterizmu i angažmanu u lokalnoj zajednici, i drugo. Ovaj je centar mjesto koje zamišljaju kao ostvarenje sna da se cjelokupan rad ženskih i feministi?kih grupa iz BiH i regije okupe na jedno mjesto susreta, da postanu edukativni i inspirativni predlošci u?enja i rasta feministi?ke zajednice u našoj državi.

 
PRONI volonterka je i dalje InterCOOL PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Nakon InterCOOL kampa koji se održao od 06. 04. do 14. 04. 2013. godine u Bugojnom, ta?nije etno selu Babi?i svi u?esnici su dobili zadatak da kroz mjesec dana u svom gradu sprovedu projekat kojim ?e svojim sugra?anima prenijeti iskustva i saznanja sa kampa. Njihov rad ?e pratiti po jedan facilitator, a ujedno im i pomo?i u realizaciji istog.

U?enici SŠC "Petar Ko?i?" Šipovo su je pozvali da posjeti njihov grad i pomogne im oko tzv. „Mini InterCOOL kampa“.

Prvi dan je protekao u upoznavanju u?enika i profesora sa temom kampa, te uopšteno o AFS-u i UG ISU BiH. U?enici koji su u?estvovali na kampu u Bugojnom prenijeli su svoja saznanja i iskustva na svoje vršnjake.

Drugi dan su održane radionice, i to novi mediji, sportska i fotografska. U?enici SŠC "Petar Ko?i?" Šipovo su pokazali veliko interesovanje za radionice, te se potrudili da u kratkom vremenu odrade sve da bi u ve?ernjim satima to predstavili profesorima i ostalim u?enicima koji nisu u?estvovali u radionicama, a i u?enicima koji su došli iz Mrkonji? Grada, Banja Luke i Prijedora.

Nakon održanih prezentacija u?enici su iskazali želju za u?estvovanjem na idu?em InterCOOL kampu.

Svrha kampa bila je promocijainterkulturalnog u?enja, razvoj tolerancije i saradnje me?u mladima razli?itih profila, nacionalnosti, etni?ke i vjerske pripadnosti, podržavaju?i razvoj novih vještina, aktivnog gra?anstva i volonterizma.

 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

 

PRONI Centar za omladinski razvoj sproveo je 25.03.2013 akciju na Trgu mladih u Br?kom povodom Sedmice/tjedna antidiskriminacije i tolerancije. PRONI Centar za omladinski razvoj ima viziju da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogu?nost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje me?u ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog drustva.

 

 

 

Volonteri PRONI Centra anketirali su gra?ane na temu diskriminacije. Pitanja su se odnosila na to da li gra?ani/ke smatraju da je u Br?kom zastupljena diskriminacija i u kojoj mjeri, te da li su i oni sami bili diskriminirani. Volonteri/ke su gra?anima nudili šešir iz kojeg bi izvukli natpis sa pojedincem ili grupom za koju se smatra da je svakodnevno izložena diskriminaciji. Gra?ani/ke su pri tome iznosili svoja mišljenja i stavove. Ve?ina mišljenja,stavova i komentara bili su pozitivni, tj. ve?ina anketiranih smatra da je diskriminacija nepoželjna pojava u našem društvu.

 

 

Prema podacima dobijenim anketiranjem gra?ana/ki Br?ko distrikta, uo?avamo da 86% ispitanika smatra da je diskriminacija u Br?kom zastupljena, a tek 14% je dalo negativan odgovor. Na pitanje: “Da li ste ikada bili diskriminirani?”, 54% naših sugra?ana je potvrdno odgovorilo, dok je zabilježeno 46% negativnih odgovora. Na osnovu dobijenih podataka, uo?avamo da se diskriminacija u Br?ko distriktu u najve?em broju odnosi na nacionalnu i/ ili vjersku pripadnost.

Tokom akcije prolaznici su imali priliku dobiti promotivni materijal, razglednice i naljepnice sa porukama, antidiskriminacije i tolerancije.

 

 

 
EVS nakon EVSa PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

PRONI sa svojim EVS volonterima ostaje u kontaktu i kad su projekti gotovi. O Dijani ste m ogli ?itati i ranije, a ovo su poslijednje stranice njenog EVS dnevnika, sad ve? osam mjeseci po povratku u BiH.

 

Svaki pocetak ima svoj kraj. Tako se i EVS jednom mora završiti. To naravno nije iskljucivo povezano sa samim povratkom u svoju zemlju vec završnim skupom EVS volontera.

Proslo je oko osam mjeseci od mog povratka iz Norveške. Vec odavno se to ne spominje kao redovna tema u razgovoru sa porodicom I prijateljima ali ne prodje dan kad mi se ljepota te zemlje, melodicnost jezika ili svih tih predivnih ljudi koje sam upoznala ne pojavi u mislima.

Kad su me pozvali da prisustvujem godišnjem redovnom sastanku EVS-ovaca u Beogradu (Annual EVS Event?) bila sam sretna jer ce magija EVS-a oživjeti bar ta ?etiri dana. Pored toga što imate priliku uzivati nekoliko dana u predivnom gradu I upoznati nove ljude , pravi razlog ovog skupa je da se osjecate kao dijelom necega mnogo veceg. Samo ljudi koji su ucestvovali na ovim projektima znaju kako je naci nekoga sa slicnim iskustvima a tek srestih ih 70 na jednom mjestu, neprocjenjivo. Skup EVS volontera je predivno iskustvo. To su ljudi puni pozitivne energije, spremni na avanture , dobronamjerni i sto je najvaznije izrazito zanimljivi.
Slusala sam ih kako pricaju o dozivljajima iz Italije, Spanije,Francuske,Portugala, Finske I ko zna koje sve zemlje I divila se doziljenom. Tek tad sam shvatila da Norveska nije kraj. Dok god postoje projekti a mene drzi zelja za avanturama ne postoje granice.

 

 
PRONI volonterka facilitatorica na kampu za interkulturalno u?enje PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Omladinski interetni?ki kamp InterCOOL  ?e tokom 10 dana programa okupiti 35 srednjoškolaca  i  11 mladih volontera iz razli?itih geografskih i politi?kih dijelova Bosne i Hercegovine,  a u svrhu promocije interkulturalnog u?enja,  razvoja  tolerancije i saradnje me?u mladima razli?itih profila, nacionalnosti, etni?ke i vjerske pripadnosti,  podržavaju?i razvoj novih vještina, aktivnog gra?anstva i volonterizma. Kamp ?e biti održan od 4. – 10. aprila.

Projekt ?e znatno doprinijeti me?usobnom razumijevanju mladih u BiH, omogu?avaju?i im da se sastanu, sara?uju, te razmjene svoje stavove i vizije. Bolje me?usobno poznavanje, dijalog i aktivno u?eš?e ?e rezultirati poboljšanjem odnosa me?u ljudima.

Projekt InterCOOL  je podržan od Ambasade Sjedinjenih Ameri?kih Država u Bosni i Hercegovini.

Interkulturalno u?enje podrazumijeva u?enje pomo?u svih ?ula.

 

Na ovom projektu ?e biti organizovano pet radionica od kojih su radionica plesa, fotografije, kuhanja, muzike i radionica vezana za medije. Odabrano je pet facilitatora iz raznih dijelova BiH.

Jedna od odabranih facilitatora je i PRONI volonterka Azra Fazli? koja ?e voditi radionicu za fotografiju. Azra je u?estovala na pripremnom treningu. te za to vrijeme dobila informacije o projektu i kampu.

Pored saznanja novih stvari upoznala Azra kaže kako je upoznala odli?ne mlade ljude iz cijele Bosne i Hercegovine.

Njen zadatak je bio osmisliti plan radionice,koji ?e uskoro sprovesti u djelo.

Azra savjetuje svim mladim ljudima da se aktiviraju na polju volonterizma jer tako možemo nau?iti dosta toga, a i upoznati divne i pametne ljude iz naše države, a samim tim poboljšati naš  položaj u BiH.

 
PRONI na seminaru "Nekada davno - bajke bez predrasuda" PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Volonterka PRONI-a Elvira Adžiki? i aktivistica Dea Tripunovska sa trenericom Tatjanom Risti? su od 23. - 27.11.2012. prisustvovale seminaru "Nekada davno - bajke bez predrasuda" u organizaciji NVO-a Libero iz Beograda. Seminar je održan u Subotici i u?estvovali su mladi iz Makedonije, Slovenije, Srbije i BiH. Svaka grupa mladih je predstavljala svoju zemlju. Mladi su imali zadatak da odglume 4 bajke i da naglase predrasude koje se nalaze u tim bajkama. Sve bajke, koje su obra?ene, su iz zemalja u?esnica ovog projekta.
Nakon dramatizacije bajki, mladi su po grupama, radili na korekciji postoje?ih bajkli u nove bajke "bez predrasuda". Na kraju je odabrana jedna korigovana bajka, bez predrasuda, u kojoj su svi u?esnici imali neku ulogu i ta bajka je dramatizovana na kraju seminara.
U?esnici su uživali u prijatnoj atmosferi i druženju sa mladima iz drugih zemalja.

 


Stranica 4 od 8