PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko
Volonteri Br?ko
PRONI volonter kaze #timetoact PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

The Post-Conflict Research Center (PCRC) iz Sarajeva ?etvrtu godinu za redom je organizovao seminar pod nazivom “A Framework for Preventing and Responding to Genocide and Atrocity Crimes” (Mehanizam prevencije genocida i vezanih zlo?ina). Seminar je održan u Beogradu 17. I 18. Novembra ove godine.
Seminar je podržan od strane Ujedinjenih Nacija, koja je imala svoja 2 predstavnika u ovom polju na seminaru, a to su Paul Partner(UN Office Kosovo), i
Mario Buil-Merce (OSAPG-Office of The Special Adviser on The Prevention of Genocide). Predavanja su vodili  Dr.Adam Jones, profesor polit?kih nauka na univerzitetu British Columbia i Dr. David Simon profesor polit?kih nauka na Yale Univerzitetu.
Kao i prethodnih godina na seminaru je u?estvovalo 20 organizacija iz regiona, sa po jednim predstavnikom iz svake. Ove godine tu ?ast je imao i PRONI – Centar za razvoj mladih. Njihov predstavnik bio je volonter i aktivista Dejan Ra?en.


U?esnici su imali priliku da slušaju profesionalna predavanja o vrlo važnoj temi vezano za naše prostore, tako?e i da interaktivno u?estvuju, kako tokom seminara tako i nakon njega.
Ovo je zadnji seminar ovakvog tipa, naime nakon 100u?esnika i organizacija koji su prošli kroz ovaj trening, organizatori su odlu?ili da slede?i seminar predavaju sami u?esnici ovog projekta. Izabrani ?e biti oni koji budu najviše aktivni i zainteresovani nakon pro?enog treninga.

Volonter PRONI-ja  Dejan Ra?en ima?e priliku da iskoristi svoje znanje ste?eno na treningu odmah na projektu “Art Crossing Borders” i da teme sa seminara iskoristi za teme grafita. Uskoro više o tom projektu.

PRONI ?e nastaviti saradnju sa PCRC tako što ?e odmah ovoga mjeseca, ta?nije 26.11.(Omladinski Centar) biti doma?in za promociju njihovog novog dokumentarnog filma “ MOJE TIJELO RATNA ZONA”, koji se radi o nasilju nad ženama u porodici. Promocija filma ?e tako?e obuhvatiti izložbu fotografija.

 
PRONI volonterke na Univerzitetu o razvoju mladih PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

''Higher Opportunities for Migrants in Europe'' je seminar koje organizovan od strane Y-E-N organizacije (Youth Express Network) i VYRE organizacije (Voice of Young Refugees in Europe). Cilje trening seminara je bio nau?iti mlade kako raditi sa mladim migrantima bez obzira da li se radilo o migracijama unutar jedne zemlje ili izme?u više zemalja. Posebnost migracija se snalaženje u novim sredinama. Veliki broj porodica iz BiH je zbog rata imao ovo iskustvo, a nedavne poplave su stovrile i jedan broj raseljenih lica u Br?kom. Naše volonterke su za vrijeme poplava upravo radile sa ljudima koji su ostali bez svojih ku?a usljed poplava. Šta su nau?ile i kakvo iskustvo nose iz Španije ?itajte u produžetku.


U sklopu seminara govorili smo ukupno 17 jezika. Na seminaru je bilo u?esnika iz: Turske, Holadnije, Španije, Armenije, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Francuske i Njema?ke. Seminar H.O.M.E. je bio jedan od 10 seminara koji su se odvijali na UYD (University of Youth Development) manifestaciji koja se odvija svake godine u istom periodu, u posljednjih 15 godina. Univerzitet je tako proslavio 15. ro?endan. Na ovom univerzitetu prisustvovalo je skoro 300 ljudi iz cijelog svijeta. Tokom našeg seminara ?uli smo razne pri?e o ljudima koji su migranti i koji su prošli kroz razne stvari kako bi dospjeli tu gdje su sada. Neke pri?e su lijepe a neke tužne. Svaka posebna na svoj na?in, svaka nosi svoju poruku. Tokom boravka na Univerzitetu imali smo i zajedni?ke sesije sa ostalim u?esnicima univerziteta. Treneri, ne samo na našem seminaru nego i svi ostali, bili su super. Veoma raspoloženi za razgovor i saradnju. Imali smo veoma sposobne trenere, koji imaju znanje i koji znaju kako da to znanje prenesu.

Sam Univerzitet je fenomenalan. Mollina je predivna, mjesto u kojem se održavao Univerzitet (CEULAJ) je posebna, predivna pri?a. To je mjesto sa fenomenalnom kuhinjom, jela su im fantasti?na, sobe i smještaj veoma zadovoljavaju?i. Imali smo na raspolaganje veliki bazen (na otvorenom), internet sobu kao i terene za odbojku, košarku i fudbal. Osoblje Univerziteta je bilo veoma prijatno i spremno na saradnju.

Sve u svemu, Univerzitet je bio doživljaj koji se nezaboravlja i koji se definitivno mora iskusiti. Toliko se stvari nau?i na ovakvim dešavanjima. Nama je bilo predobro i nadamo se u?estvovanju i slijede?e godine.

Prisustvo na ovom seminaru omogu?ilo mi je da vidim i ?ujem mnoga iskustva, razli?ite kulture, ali isto tako i da iz prve ruke ?ujem kako pojedini ljudi žive i kroz šta sve prolaze, te kroz šta su sve prošli.  Ono što sam nau?ila na ovom seminaru jeste da niko ne smije biti pasivan i stojati sa strane. Uvijek treba nešto preduzeti, ma koliko se nama ?inio mali korak.

Najbolji primjer koji mogu dati drugima što se ti?e volonterizma jeste upravo moje iskustvo. Šta sam postigla, ?emu sam doprinjela, na koliko ljudi sam uticala i koliko ljudi sam pomogla, i koje su moje nagrade. Mislim da bih time najbolje mogla uticati na pojedince, jer ?ovjek naj?eš?e mišljenje i stavove mijenja upravo kada ?uje i vidi odre?ena iskustva i postignu?a. U posljednjih nekoliko godina, koliko ve? volontiram u raznim organizacijama, upravo ovim pristupom, prisustvovala sam tome da je nekoliko individualaca postalo volonterima. I ponosna sam kako na njih tako i na sebe. - Alisa.

Odlazak na ovaj seminar za mene je zna?ilo jedno potpuno novo iskustvo. Biti na takvom jednom mjestu, upoznati sve te ljude, kulture, ?uti njihove pri?e.. neprocjenjivo. Stekla sam neke nove vještine, znanja i iskustva koje ?e mi pomo?i u daljem volontiranju. Ve? nekoliko godina volontiram u raznim organizacijama i to je nešto što bih svima preporu?ila. Volontiraju?i ?ovjek mnogo toga nau?i, i nikada ne prestaje da u?i. Svaki put sti?e nova iskustva, vještine, znanja, ali i prijateljstva. - Lejla


 

 
PRONI na vikendu aktivizma PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Drugi „Vikend aktivizma“ u organizaciji Udruženja gra?ana „Oštra Nula“ koji je po?eo u petak u parku „Dr Mladen Stojanovi?“, završio se kreativnim radionicama ju?e u Društveno kulturnom centru (DKC) Incel. PRONI je bio dio vikenda aktivizma. Naša aktivistica ?ur?ica je provela vikend sa svojim vršnjacima u?e?i i stvaraju?i. Ste?eno znanje ?e nastaviti koristiti u aktivnostima PRONI Centra. 

U?esnici kreativnih radionica bili su mladi ljudi iz raznih krajeva BiH. Radionice su se bavile pitanjima tolerancije, komunikacije i izgradnjom povjerenja me?u mladima, interkulturalnim dijalogom, vještinama organizovanja kampanja, društvenim mrežama, odnosima sa medijima, izradom stencila i alternativnim na?inima javnog oglašavanja, ali i pitanjima u vezi stereotipa i predrasuda sa kojima se susre?u mladi u BiH.

 

Prvom radionicom „Teambuilding: izgradnja povjerenja i komunikacije u grupi“ otvoren je drugi vikend aktivizma. Ova radionica imala je za cilj upoznavanje i povezivanje u?esnika, gdje su kroz niz razli?itih igara i aktivnosti bolje upoznati svoje kolege, uspostaviti me?usobnu komunikaciju i povjerenje, izgradili siguran prostor za rad i uživali rade?i sve to. Ova radionica sastojala se iz niza logi?kih, takti?kih, štafetnih i vremenski ograni?enih zadataka koji su zahtijevali timski rad i pomogli u?esnicima da postanu ekipa u svakom smislu te rije?i.

Drugi dan „Vikenda aktivizma“ bio je u znaku „Obojenih nao?ala“, analogije sun?anih nao?ara koje predstavljaju kulturološke filtere kroz koje posmatramo stvarnost. Radionica ima za cilj upoznavanje u?esnika/ca sa pojmovima stereotipa, predrasuda, diskriminacije kao i metodama neutralisanja istih u našem okruženju.

„Radionica predstavlja jedan novi koncept kojim se pristupa pojmovima stereotipa, predrasuda i diskriminacije. Mislim da je aktivizam dosta doprinio sa obzirom da je to jedan od vidova neformalnog obrazovanja, a u formalnom obrazovanju nemamo priliku da razmišljamo izvan 'okova'. Svi koji se bave aktivizmom, mjenjaju svoje mišljenje i svoje stavove prema nekim stvarima i dozvole sebi da razmisle o onom što ih okružuje i samim tim da promijene svoj stav. I ne boje se toga da promijene svoj stav, iako bi pritome biti isklju?eni iz grupe kojoj su prije pripadali“, rekla je fascilitatorka ove radionice Nikolina Gavri?.

Nakon uvodnog dijela sami u?esnici imali su priliku da u diskusiji iznesu svoja mišljenja i stavove, da razmisle šta su stereotipi i predrasude i kako dovode do diskriminacije, koliko je to štetno za naše društvo i kako da se bore protiv toga.

Tre?i i poslednji dan bio je rezervisan za radionice „Komunikacija, odnosi sa javnoš?u, kampanje i društvene mreže“ i „Alternativni na?ini oglašavanja u javnosti“. Prva radionica fokusirala se na strateško pripremanje PR kampanja za nevladin sektor, uklju?uju?i i tradicionalne i nove medije. Radionicu je vodila Olja Radlovi?.

?etvrta radionica „Alternativni na?ini oglašavanja u javnosti“ je stencil radionica izrade politi?kih poruka na majicama. Uz korištenje stencil šablona rad ide brzo i lagano, a jedan dobro ura?en stencil šablon se može više puta koristiti.

Radionice su se održavale u parku „Dr Mladen Stojanovi?“ i DKC Incel, i bile su otvorene za javnost

 
Mladi iz Br?kog na me?unarodnom festivalu PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Balkan Streets Festival iz Vranja, koji iza sebe ima pet izdanja, i Reload festival iz Vladi?inog Hana, koji postoji od 2008. godine, zajedni?ki su organizirali Reload Streets Festival od 8. do 12. avgusta u Vranju. PRONI je ovom festivalu partner ve? tre?u godinu a sa Generatorom sura?ujemo i duže.

U okviru muzi?kog programa – od 8. do 10. avgusta u atrijiumu Omladinskog kulturnog centra (OKCE), nastupali su bendovi By-Pass iz Pan?eva, Stereo Banana iz Niša, GodDamn iz Vranja, Fluid Underground iz Vlasotinca, kragujeva?ki dabstep/d’n’b duo Riot 87... ali i DJ-evi Irmin van der Meijden iz Holandije i HyperTech iz Makedonije. Program Reload Streets festivala obuhvatio je i projekciju muzi?kih dokumentaraca, u saradnji sa Festivalom dokumentarnog rok filma (DORF) iz Vinkovaca. Radionice su organizovane u saradnji sa udruženjem Generator iz Vranja, koje ?e tom prilikom, kao jedan od lokalnih partnera Kancelarije za mlade Vranje, obeležiti Me?unarodni dan mladih.

Kao i godinama do sad PRONI je slao mlade iz BiH da predstave svoju umjetnost i angažman. Ove godine predstavnici su bili Ernad Osmi? i Emina Hajdrevi?.

O njihovim utiscima ?itajte u produžetku

 

U Vranje smo stigli u podne. Iscrpljeni od putovanja koje je trajalo nešto manje od 11 sati, nadali smo se što ranijem odlasku u smještaje. Me?utim, stigavši u kancelariju „Generatora“, nismo se mogli oteti energiji osoblja i volontera koji su punom parom bili usred organiziranja aktivnosti i dešavanja za to ljeto. Ipak, nakon nekoliko sati upoznavanja, putovanje nas je sustiglo i otpra?eni smo u smještaj. Prva no? se sastojala od projekcija nekoliko kratkih filmova me?u kojima je bio i moj film „Homo pour l’art“.

Bilo je lijepo vidjeti reakcije omladine na film i temu koju on stavlja u fokus u mjestu koje je geografski toliko udaljeno od Br?kog. Drugu no? našeg boravka obilježili su nastupi nekolicine regionalnih bendova (ve?ina sa super reputacijom), pa nam je bila izuzetna ?ast našim nastupom otvoriti festival.

Tokom ?etiri dana koje smo proveli u Vranju, prisustvovali smo radionici kreativnog pisanja. Ta radionica se na kraju uobli?ila u nastup poetry slama koji je održan na manifestaciji obilježavanja Dana mladih u Vranju.

Izuzetno nam je drago što smo na svim mogu?im manifestacijama i radionicama mogli predstaviti našu umjetnost, naš grad i PRONI koji nam je omogu?io ovaj doživljaj. Za kraj ne smijemo ne spomenuti hranu u Vranju na koju su svi jako ponosni. A s obzirom da smo se vratili u Br?ko sa nekoliko kila viška, možemo se samo složiti sa tim ponosom.

 

 

 

 

 

 
Tri PRONI aktivista u?ili "civic hackathon" PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko


 

U Beogradu u periodu od 16.-23. 4. 2014. godine održao se trening pod nazivom „Urban Hackers: From idea to work“ kojem je prisustvovalo trideset u?esnika iz deset zemalja (Francuske, Albanije, Italije, Sjeverne Irske, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore). Me?u njima su bili ipredstavnici PRONI Br?ko, ta?nije troje mladih iz Br?ko distrikta, Harun Šabanovi?, Goran Vu?i? i Azra Fazli?.

Cilj treninga je bio uvezati web dizajnere, programere, grafi?ke dizajnere i aktiviste iz nevladinog sektora kako bi se razvile vještine stvaranja mobilnih aplikacija i internet platformi za gra?anski aktivizam.

Prva tri dana treninga predstavljene su teme koje ?e se obra?ivati, u?esnici su se me?usobno upoznali, te upoznali mentore koji ?e ih uputiti u to kako da iskoriste moderne tehnologije za društveno organizovanje.

 

?etvrti dan su podijeljene grupe po temama koje ?e se obra?ivati, i svaka grupa je dobila svog mentora. Teme su osmislili sami u?esnici i te teme je u tri dana trebalo pretvoriti u mobilnu aplikaciju ili internet platformu.

Nakon tri dana konstantnog rada svaka grupa je uspjela izvršiti zadatak, i svoj rad je prezenetirala drugim u?esnicima uz pratnju mnogih medija.

 

Trening je bio jako produktivno osmišljen jer su u?esnici mogli da izraze svoje ideje, a da ih stru?njaci iz IT sektora sprovedu u djelo. Još bitnije je napomenuti da su to uglavnom bili mladi ljudi, koji imaju pozitivan pogleda na svijet, te koji pokušavaju svojim radom i znanjem da promijene svoj položaj.

Kroz rad su u?esnici su razvili razne aplikacije na kojima ?e PRONI dalje raditi sa svojim volonterima.

"QCut!", koja pomaže gra?anima da lociraju poštu u kojoj ima najmanje gužve, na osnovu informacija koje sami gra?ani ‘šeruju’. Dugoro?no, ova aplikacija može pomo?i boljem menadžmentu javnih službi.

"SPOT", mobilna aplikacija namenjena prije svega turistima i onima koji žele da upoznaju svoje gradove iz intimnog ugla njihovih sugra?ana. U pitanju je interaktivna šetnja kroz grad koja radi pomo?u mapa, geolociranja i video prezentacija.

Zanimljiva je i aplikacija "SEX UP", interaktivna veb platforma koja tinejdžerima približava seks na moderan i edukativan na?in, u cilju promovisanja zdravijih seksualnih navika i kulture seksualnog obrazovanja kod mladih.

"PROJECT UP" je veb platforma koja povezuje pojedince iz kulturnog sektora i omogu?ava im da ostvare saradnju na novim projektima koje zajedno osmišljavaju.

"RUNnGO" je naziv za direktorijum nevladinih organizacija koji je lak za koriš?enje, a koji ?e omogu?iti korisnicima da ocjene rad organizacija, ?ime ?e se podsta?i transparentnost, saradnja i bolji menadžment. Ideja je da sami volonteri i aktivisti lakše prona?u organizacije koje se bave onim što njih zanima.

I najzad, "LOCAL GOODS" je veb platforma za robnu razmjenu izme?u lokalnih poljoprivrednih proizvo?a?a koji ne žele da ponude svoju robu ili jedan dio svoje robe na tržistu, ve? bi je radije razmjenili sa drugim proizvo?a?ima.

 

 

 

 
PRONI sa EVS Balkana PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U Sarajevu je održan petodnevni On-Arrival trening za EVS volontere koji su došli na Balkan me?u kojima je i EVS volonter PRONI centra.Volonteri su iz 10 razli?itih EVS Hosting organizacija u jugoisto?noj Europi. Trening je imao za cilj volonterima pomo?i adaptirati se u novu sredinu, nositi se sa izazovima i konfliktima u svojoj zajednici, unaprijediti vještine liderstva kao i ukazati na razli?ite aspekte EVS-a.

Trening su vodili Dragan Atanasov i Ivana Davidovska SALTO SEE treneri. Ova vrsta treninga je od velike važnosti za volontere koji po prvi puta dolaze na Balkan jer ?e im pomo?i pri bržoj adaptaciji i uklapanju u sredinu, kao i lakšem u?enju stvari.

PRONI je doma?in volonteru iz Republike Hrvatske koji je za trening rekao:

„...super je biti 5 dana sa ljudima iz razli?itih zemalja, upoznati se sa njihovim izazovima i problemima u zajednici u koju su došli, a u isto vrijeme i dobro se zabaviti J , trening je za mene bio jako koristan u smislu informacija koje ?e mi pomo?i pri lakšem shva?anju projekta i važnosti projekta u zajednici.

 

 

 


Stranica 2 od 8