PRONI Omladinski rad Mreža klubova
PRONI potpisao sporazume sa mjesnm zajednicama PDF Ispis E-mail
Omladinski rad -

04.03.2013 godine PRONI Centar za omladinski razvoj je na konferenciji za medije potpisao sporazume o suradnji sa MZ u cilju realizacija mini projekata koji su odobreni u sklopu projekta “Ja?anje kapaciteta omladinskih lidera/ki za ljudska prava”. U omladinskom centru su se okupili predsjednici, omladinski lideri koji su nosioci projekta, te generalni menadzer PRONI Centra za omladinski razvoj Jasmin Jašarevi? I kordinator projekta Damir Pervanovi?. Pored potpisivanja ugovora, predsjednici su imali priliku da se upoznaju detaljnije sa projektima, dok su omladinski lideri razmjenili mišljenja I metode rada u svojim omladinskim klubovima.

Omladinski lideri 26 omladinskih klubova su imali priliku da apliciraju sa svojim projektima, a PRONI je financijski podržao 6 projekata. Projekti koji su podržani su:

- “Novi park-nove radionice” MZ Omerbegova?a

- “Nasilje me?u mladima” MZ Mao?a

- “ Grafiti- Odraz umjetnosti MZ Gluhakovac

- “ U zdravoj zajednici, zdrav duh” MZ Ivici

Sa još dvije MZ PRONI ?e u narednom periodu potpisati ugovor za implementaciju mini projekata.

Projekat „ Ja?anje kapaciteta mladih lidera/ki za ljudska prava" ima za cilj razviti u?inkovite modele omladinskog rada za ostvarenje ljudskih prava mladih, te ja?anje kapaciteta 26 klubova za mlade na podru?ju Br?ko distrikta BiH.
Dugoro?ni cilj projekta je stvoriti društveno okruženje u Bosni i Hercegovini u kojem ?e prava mladih biti ostvarena.

U ovaj projekat je  uklju?eno 26 mjesnih zajednica, odnosno omladinskih klubova. 
Na ovaj na?in ?e 52 omladinska lidera/ke imati priliku ste?i nova znanja i vještine 
koje ?e im pomo?i u realizaciji ciljeva omladinskih klubova.
Omladinski radnici/ce ?e pro?i set obuka od 12 modula:
Izgradnja grupe
Liderstvo
Ljudska prava
Nenasilna komunikacija
Alati za omladinski aktivizam
Zakon o mladima
Interni menadžment
Upravljanje projektnim ciklusom
Javno zagovaranje
Konflikt
Umrežavanje omladinskih klubova
Osiguranje kvalitete omladinskog rada u zajednici

Implementiranjem projekta omladinski lideri/ke ?e ste?i vještine i znanja za vo?enje omladinskog kluba. Pored toga bit ?e u mogu?nosti da uz pomo? mladih ljudi naprave pozitivne promjene u svojim loklanim zajednicama. 

Tako?er ?e dobit priliku da na osnovu modula „Upravljanje projektnim ciklusom“, 
pišu vlastite projekte od kojih ?e 5 najboljih biti impelentirano u mjesnim zajednicama.

Projekat se implementira na podru?ju Br?ko distrika BiH u periodu od februara/velja?e 2012 januara/sje?nja 2014. 
Nosilac projekta je Švedska organizacija CIVIS, a partner na projektu je PRONI Centar za 
omladinski razvoj. Projekat je financira SIDA kroz Forum Syd.

 
Omladinski klubovi PDF Ispis E-mail
Omladinski rad -

Omladinski klub Br?ko je osnovan u februaru 2002 godine. U po?etku je bio smješten u prostorijama PRONI kancelarije na Buri?a Brdu. Od oktobra 2004 klub radi u prostorijama "Omladinskog centra Br?ko", koji se nalazi u krugu bivše kasarne.
U omladinskom klubu rade edukovani omladinski radnici, koji su certificirani od strane švedskog univerziteta u Jongkopingu, "Univerzitet za Komunikacije i socijalno obrazovanje". Sve aktivnosti, odnosno radionice, se rade na bazi socijalnog obrazovanja. Aktivnosti su podijeljene na sportsko-rekreativne, edukacijske i rad u grupama. 


Klub je otvoren s ciljem kreiranja mjesta gdje bi se mogli okupljati svi mladi ljudi bez obzira na njihovu spolnu, rasnu, etni?ku, religijsku ili bilo koju drugu pripadnost i gdje bi mogli raditi na svom li?nom i profesionalnom razvoju a samim tim i na razvoju cjelokupne lokalne zajednice. Posebnu pažnju smo posvetili podizanju svijesti kod naših ?lanova o važnostima ljudskih, dje?ijih i pravima žena, upoznavanju s istim kako ih zaštititi te pomo?i drugima da ostvare svoja prava.

U klubu vlada jedna zdrava i prijatna atmosfera gdje se svaki ?lan osje?a dobrodošao. U klubu postoje pravila kojih se trebaju i kojih se pridržavaju svi ?lanovi, u prostorijama kluba se ne puši, ne pije, nije dozvoljeno korištenje droga ili bilo kojih drugih opijata ili dolaženje pod utjecajem istih. ?lanstvo u klubu je besplatno.


Omladinski klub Mao?a po?eo je sa radom 2003. godine. uz podršku  MZ Mao?a. Broj u?lanjenih ?lanova u klubu je 250 mladih lljudi, koji su posje?ivali razli?ite aktivnosti.
U klubu su se organizovale aktivnosti na temu socijalne edukacije, grupnog rada, sportske aktivnosti itd. Pored redovnih aktivnosti organizovale  su se  i vanredne aktivnosti kao što su izleti, turniri, razmjene izme?u klubova.
Sve aktivnosti se organizuju u skladu sa potrebama i idejama mladih ovog kluba.
Omladinski klub Mao?a ima odli?nu saradnju sa MZ, KUD-om «Behar», fudbalskim klubom «Trešnjevka», Domom zdravlja u Mao?i, Osnovnom školom, mještanima.


Od 2007. godine Omladinski klub Mao?a postaje dio „Mreže klubova“ sa volonterima iz MZ - e, koji redovno rade u klubu i organizuju aktivnosti za mlade uz podršku omladinskih radnika PRONI – a.

 

Omladinski klub u Poto?arima otvoren je po?etkom juna 2003. godine i smješten je u prostorijama Mjesne zajednice koja se nalazi pored glavne ulice u Poto?arima. Ispred kluba se nalazi teren za odbojku koji koriste ?lanovi kluba i mještani za turnire koji se ?esto organizuju u prolje?e, ljeto i jesen.


?lanovi koji dolaze u klub svoje slobodno vrijeme mogu iskoristiti na pravi na?in, nau?iti nešto novo kroz radionice, podijeliti informacije, koristiti internet i druge mogu?nosti koje im pruža ovaj klub kao što je pikado, stoni fudbal i sl.
U klubu postoje pravila koja svi ?lanovi kluba  moraju da poštuju. U klubu je zabranjena upotreba cigareta, narkotika i alkohola i ne smije se do?i u klub pod uticajem navedenih supstanci.


Od 2007. godine Omladinski klub Poto?ari postaje dio „Mreže klubova“ sa volonterima iz MZ - e, koji redovno rade u klubu i organizuju aktivnosti za mlade uz podršku omladinskih radnika PRONI – a.


Omladinski klub Bijela, klub u Bijeloj je po?eo sa radom po?etkom septembra/rujna 2004 godine. Nalazi se u prostorijama MZ Bijela. Klub ima oko stotinu ?lanova kako iz Bijele, tako i iz okolnih sela.
Klub od po?etka svog rada sura?uje sa X Osnovnom školom i drugim subjektima u Bijeloj kao što su Nogometni klub i KUD Bijela.


Osim svakodnevnih aktivnosti u klubu se organiziraju i aktivnosti van kluba, te se svaki dan može koriistit internet.
Klub za mlade u Bijeloj je mjesto gdje mladi ljudi i djeca mogu na kreativan i koristan na?in provoditi svoje vrijeme i gdje neke od aktivnosti mogu i sami da kreiraju.
Klub je otvoren sa ciljem da pomogne svakom mladom ?ovjeku da napreduje u svom osobnom razvoju i na taj na?in pomogne i razvoju zajednice u kojoj dijeluje.


Klub za mlade predstavlja zdravu sredinu za rad jer unutar kluba ili na aktivnostima koje organizira ne smije se koristiti droga i alkohol pod uticajem istih, ne smije se pušiti niti na bilo koji na?in vrije?ati druge.


Od 2007. godine Omladinski klub Bijela postaje dio „Mreže klubova“ sa volonterima iz MZ - e, koji redovno rade u klubu i organizuju aktivnosti za mlade uz podršku omladinskih radnika PRONI – a.

Gore navedeni su mati?ni klubovi, na osnovu kojih se razgranala "Mreža klubova" sa ostala 23 omladinska kluba i to u MZ:

 • Dubrave
 • Gornja Skakava
 • Prijedor
 • Bukvik
 • Vitanovi?i
 • Brka
 • Palanka
 • ?ande
 • Rašljani
 • Štrepci
 • Gluhakovac
 • Brezovo Polje
 • Slijep?evi?i
 • Buzekara
 • Gredice I
 • Donji Brezik
 • Ražljevo
 • Grbavica
 • Vu?ilovac
 • Ivici
 • Stari Rasadnik
 • Gr?ica 
 • Omerbegova?a