PRONI Projekti
Projekti
PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

U Odžaku je održan sastanak 16.07.2012. s ciljem formiranja Vije?a mladih op?ine Odžak.

Na sastanku su predstavnici “Mozaika”, “Klub mladi posavska mahala” i “Preporod” imali priliku da se informiraju o važnosti osnivanja Vije?a mladih, implementiranju Zakona o mladima FBiH kao i da zajedni?ki diskutuju o samom procesu formiranja Vije?a mladih u njihovoj zajednici.

Sastanak je otvorio i vodio regionalni suradnik projekta “Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih” Ovim sastankom projekat i regionalni partner organizacija PRONI Centar za omladinski razvoj su zapo?eli prve korake ka formiranju Vije?a mladih op?ine Odžak.

Zaklju?ak sastanka svih organizacija je da je Vije?e mladih mehanizam neophodan za podršku i razvoj mladi ovog mjesta te da ?e se svi uklju?iti kako bi se vije?e osnovalo što prije. Na ovaj na?in i mladi op?ine Odžak dobijaju jednaka prava kao i mladi diljem FBiH.

Naredni korak je registracija još jednog udruženja, a zatim i osniva?ka skupština Vije?a mladih op?ine Odžak koje je neophodno za po?etak formiranja Vije?a mladih Županije Posavske.

fotografija sa sastanka sa predstavnicima udruga mladih Odžak

„Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih“ je projekt koji Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s partnerima, provodi s ciljem demokratske stabilizacije i razvoja civilnog društva u BiH, te formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih, kako bi ove strukture mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti. Projekt ?e raditi na uspostavljanju partnerskog odnosa izme?u omladinskih organizacija i vladinih institucija. Želimo stvoriti održive kapacitete omladinskih organizacija u FBiH i Br?ko-Distriktu, te omladinskog savjeta u RS-u kako bi se uspostavila vije?a mladih na svim razinama vlasti.

Vise o projektu OVDJE

 
PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

 

U nedjelju, 10.06.2012 godine je održana osniva?ka skupština Vije?a mladih op?ine Domaljevac-Šamac. U prostorijama op?ine su se okupili predstavnici tri udruženja ( Korak, Sunce i KUD) koje ?e ujedno biti i ?lanice vije?a. Naredni korak je registracija u Ministarstvu. Na osniva?koj skupštini je izglasana predsjednica Vije?a mladih Matija Mati?, koja je ujedno i predsjednica upravnog odbora. Dok ?e funkciju nadzornog odbora vršiti Risto Kesi?. Za predsjednika skupštine je izglasan Mateo Kesi?. Pored njih izglasana je skupština koja se sastoji od 9 ?lanova.
Kroz proces osnivanja vije?a mlade u Op?ini Domaljevac-Šamac podržao je i PRONI Centar za omladinski razvoj, kao regionalni suradnik na projektu Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih. Nakon što dobiju potvrdu o registrciji, Vije?e mladih op?ine Domaljevac-Šamac planira napraviti sastanak na kojem ?e donjeti plan rada.
PRONI ?e i dalje pratiti rad mladih u ovoj op?ini i razvoj Vije?a mladih.

„Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih“ je projekt koji Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s partnerima, provodi s ciljem demokratske stabilizacije i razvoja civilnog društva u BiH, te formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih, kako bi ove strukture mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti. Projekt ?e raditi na uspostavljanju partnerskog odnosa izme?u omladinskih organizacija i vladinih institucija. Želimo stvoriti održive kapacitete omladinskih organizacija u FBiH i Br?ko-Distriktu, te omladinskog savjeta u RS-u kako bi se uspostavila vije?a mladih na svim razinama vlasti.


 

 
PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

 

Osniva?ka skupština Vije?a mladih koju su ?inili predstavnici tri omladinska udruženja s podru?ja op?ine Orašje: NVO Puls, Udruženje Mozak i Klub borila?kih vještina Škorpion donijeli su odluku o osnivanju Vije?a mladih op?ine Orašje. Za predsjednicu Vije?a izabrana je Adila Nišli? iz NVO Puls, za predsjednika Upravnog odbora Admir Nurki?, a za predsjednicu Skupštine Jasmina Nišli? tako?er iz NVO Puls. Usvojen je i Statut Vije?a mladih uz preporuke Instituta za razvoj mladih KULT Sarajevo, a na sastanku osniva?ke skupštine bili su prisutni predstavnici OSCE-a BiH Bijeljina i službenik za mlade op?ine Orašje. Naredni korak Vije?a mladih je registracija u Ministarstvu pravde Županije Posavske, a zatim i prvi sastanci na kojima ?e se donijeti plan i program rada za ovu godinu.Cijeli proces osnivanja je podržao PRONI kroz projekat Instutucionalni dijalog izme?u mladihi vlasti kroz osnivanje vije?a maldih. Uloga PRONI centra je bila savjedotodavna u svim koracima pri osnivanju vije?a, a ova podrška ?e se nastaviti i dalje u radu i razvitku vije?a mladih. U op?ini Domaljevac PRONI predstavnik je održao sastanak sa predstavnicima tri udruženja, pomo?nikom na?elnika, referenticom za pitanje mladih, predstavnicima OSCE-a. Na sastanku dogovern je po?etak osnivanja Vije?a mladih op?tine Domaljevac. PRONI je na ovom sastanku pružio podršku, te ?e i ovoj op?ini udruženjma pružiti podršku u osnivanju vije?a mladih.

fotografija sa osniva?ke skupštine Vije?a mladih Orašje

Projekat Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih provodi se u suradnji s Demokratskom organizacijom mladih Velika Kladuša, PRONI Br?ko, Omladinski savjet Vlasenica, KULT Grada?ac, te Institutom za razvoj mladih KULT uz podršku Evropske unije. Ovaj projekt nastoji uspostaviti institucionalne nevladine omladinske strukture, kako bi mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade, na svim razinama vlasti. Više informacija o aktivnostima možete prona?na www.mladi.org

 

 
Mladi iz Bijeljine se bore za prava mladih i djece PDF Ispis E-mail
Projekti -
Grupa mladih iz Bijeljine koji u?estvuju u projektu "Svi smo ro?eni sa jednakim pravima, poštujmo ih" su tokom 12. i 13. septembra/rujna 2009. u?estvovali na treningu Komunikacija i Rad u grupi. Grupa je tokom dva dana kroz radioni?arski rad više u?ila o na?inima komuniciranja, na koji na?in okupiti grupu vršnjaka i šta to zna?i biti dobar vo?a grupe.
Nakon završena dva treninga, grupu o?ekuju još treninzi iz oblasti prava djece i mladih, vo?enja projekta  i rješavanje konflikta, te konkretan rad sa grupama mladih i djece.
Projekti koji ?e ova grupa raditi sa mladim i djecom iz Bijeljine ?e biti predstavljeni na Festivalu ljudskih prava.
 
 
Inicijativa za mlade Br?ko distrikta PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

PRONI Centar je dio projekta sedam udruženih omladinskih organizacija Br?ko distrikta udruženih u neformalnu mrežu sa ciljem razvijanja partnerskog odnosa sa lokalnom vladom u izradi omladinske politike.

Poznato je da u Br?ko distriktu još uvijek nije donešena omladinska politika, stoga je omladinskim organizacijama i mladima iz Br?kog teško da ostvare svoja prava. Nakon ?etiri mjeseca dogovora potpisan je Sporazum o formiranju MONO - a, Mreže omladinskih nevladinih organizacija. Uz podršku OSCE - a, Vladi Br?ko distrikta  je upu?ena metodologija izrade omladinske politike za period 2010. - 2015.

Tim povodom je organizovana i konferencija za medije kako bi se javnosti prezentovali trenutni rezultati djelovanja MONO-a po ovom pitanju.

Predstavnici Mreže omladinskih klubova se nadaju da ?e u partnerstvu sa Vladom Br?ko distrikta do?i do zajedni?kog strateškog dokumenta.

 

 


Stranica 1 od 2