PRONI Projekti Opština BN
Opština BN
Mladi iz Bijeljine se bore za prava mladih i djece PDF Ispis E-mail
Projekti - Opština BN
Grupa mladih iz Bijeljine koji učestvuju u projektu "Svi smo rođeni sa jednakim pravima, poštujmo ih" su tokom 12. i 13. septembra/rujna 2009. učestvovali na treningu Komunikacija i Rad u grupi. Grupa je tokom dva dana kroz radioničarski rad više učila o načinima komuniciranja, na koji način okupiti grupu vršnjaka i šta to znači biti dobar vođa grupe.
Nakon završena dva treninga, grupu očekuju još treninzi iz oblasti prava djece i mladih, vođenja projekta  i rješavanje konflikta, te konkretan rad sa grupama mladih i djece.
Projekti koji će ova grupa raditi sa mladim i djecom iz Bijeljine će biti predstavljeni na Festivalu ljudskih prava.
 
 
«Сви смо рођени са једнаким правима, поштујмо их!!!» PDF Ispis E-mail
Projekti - Opština BN

 

      Пројектом  «Сви смо рођении са једнаким правима, поштујмо их!!!» такође, желимо упознати ширу јавност са основним људским парвима и користима која она осигуравају, а посебан акценат стављамо на промоцију и заштиту права дјетета, гдје ћемо младим људима са подручја општине Бијељина обезбједити едукацију кроз 5 врста тренинга на ову тему.


      Овим пројектом ћемо повећати активно учешће младих људи у развоју општине Бијељина као демократског цивилног друптва и осигураћемо да млади љди постану свјесни својих права и обавеза, као и начина на који се могу зажтити и промовисати. Кроз едукацију коју ћемо пружити младима, омогући ћемо им да се боље упознају са основним људским правима, подигнућемо свијест код младих људи о битности рада на овој теми и подстакнућемо младе да у будућности развију стартешке правце будућег дјеловања и рада на промоцији људских права у Општини Бијељина.


      На основу одрађених истраживања у 2008. години и рада на тему људских права, ПРОНИ Центар је закључио да је рад на промоцији и заштити људских права битан и значајан за грађане Општине Бијељина, јер на тај начин подиже се свијест код људи да постану активан  „чинилац“ друштва и да активно раде на поштовању и заштити својих права.


          Пројекат «Сви смо рођении са једнаким правима, поштујмо их!!!» ће бити реализован у периоду од 8 мјесеци (април – новемабр 2009) и резултате које ћемо постићи овим пројектом су:


•    Значај и битност промоције и познавања људских права код становништва општине Бијељина подигнута на већи ниво
•    Ангажовати 20 средњошколаца (4 средње школа са подручја Општине Бијељина), који ће бити директни корисници пројекта, да прођу едукације кроз 5 врста тренинга не теме људских права  и вођења пројеката
•    10 искусних волонтера ПРОНИа активно укључени у пројекат кроз организовање кампања и јавних предавања на тему „Људска права“
•    Подигнута свијест код становништва општине Бијељина, посебно младих о значају и битности постојања људских права и кроз кампање и средства јавног информисања, грађани упознати са њиховим основним људским правима, начинима заштите и користи која им она доносе.
•    100 младих људи  (средњошколаца, основаца, студената и сл. ) са подручја општине Бијељина укључено у реализацију пројекта кроз организовање мини пројеката који ће раелиозовати директни корисници пројекта.
•    Кроз спровођење 2 врсте кампања становништво са подручја општине Бијељина освјештено о постојању људских права и користи која она доносе за гарђане
•    Медијске куће (елкектронски медији, штампани медији, итд.) са подручјуа Општине Бијељина директно укључени у реализацију пројекта и кроз своје свакодневне програме  обраћају више пажње на промоцију људксих порава


Главни циљ пројекта «Сви смо рођении са једнаким правима, поштујмо их!!!» је охрабривање и иницирање да млади људи на подручју Општине Бијељина активно раде на промоцији људских права и права дјетета у циљу развоја Општине Бијељина као демократског друштва.

    Подциљеве које ћемо реализацијом овог пројекта постићи, су следећи:

1.    Радити на оснаживању капацитета код младих људи да пишу, воде и надгледају реализацију пројекта на тему људских права у својој заједници
2.    Иницирати и охрабрити младе људе са подручја Општине Бијељина да раде на развоју стартегије и будћег дјеловања у области људских права
3.    Обезбједити средњошколцима из Бијељине да раде сопствене пројекте на развоју ове теме у сбојој заједници
4.    Путем средстава јавног информисања и кроз кампање подстаћи грађане да развију свијест о битности познавања својих основних права као и начина да за оставривање истих  
5.    Са младим људима успоставити методе за будући рад на промоцији и заштити људских права, с посебним акцентом на права дјетета
6.    Успоставити и одржавати сарадњу са медијским кућама са подручја Општине Бијељина да кроз своје прогараме раде на даљем информисању грађана о овом питању, кроз заједничку сарадњу са ПРОНИ-ем.

Пројекат «Сви смо рођении са једнаким правима, поштујмо их!!!» обухватиће 6 фаза реализације пројекта које ће бити спроведене на подручју општине Бијељина.

1.    Прва активност:  Обавјештавање и промовисање почетка реализације пројекта «Сви смо рођени са једнаким правима, поштујмо их!!!»  путем медија и постера. Кроз ову активност ћемо информисати ширу јавност о циљевима и резултатима пројекат које желимо постићи.

2.    Друга активност: Успостављање контаката са средњим школама и савјетима студената у циљу формирања групе за рад на пројекту. Током ове активности , путем средстава јавног информисања и попуњавања апликација сакупићемо групу младих људи (студената и средњошколаца) са подручја Општине Бијељина који ће бити директни корисници пројекта


3.    Трећа активност: Организовање 5 врста тренинга за 20 учесника из средњих школа са подручја Општиен Бијељина и савјета студената факултета у Бијељини. Тренинзи које ћемо спровести ће бити на теме:

•    Комуникација,
•    Рад са групама,
•    Људска права,
•    Рјешавање конфликата и
•    Менаџмент вођења пројекта

                 Кроз пружање тренинга, оснажићемо капацитете код циљне групе који ће у каснијој               фази пројекта реализовати сопстевне пројекте са младим људиам са подручја Општине Бијељина у циљу рада на промоцији и заштити људских права.

4.    Четврта активност: Спровођење и организовање прве кампање са медијским кућама на подручју Општине Бијељина у циљу промовисања резултата пројекта.


5.    Пета активност: Имплементација пројеката од стране учесника тренинга са другим малдим људима са подручја Општине Бијељина. Кроз ову активност, која ће трајати два мјесеца, пружићемо прилику директним корисницима пројекта (20 учесника) да након завршених едукација раде и имплементирају сопствене пројекте са другим младим људима у својим заједницама, на тему промоција и заштита људских права. Кроз ову активност ћемо укључити 10 активних ПРОНИ волонтера, који ће координисати рад пројеката младих људи и на тај начин осигурати да се пројекти реализују у потпуности и да се остваре сви зацртани циљеви. Кроз ову активност планирамо укључити око 100 младих људи који ће кроз пројекет волонтера бити на инидрекатн начин укључени у саму реализацију пројекта.


6.   Шеста активност: Организовање друге кампање у циљу имплеменатције пројекта  и организовање дводневног „Фестивала Људских Права“. Кроз последњу активност пројекта «Сви смо рођени са једнаким правима, поштујмо их!!!» планирамо организовати дводневни „Фестивала Људских Права“ гдје ћемо омогућити малдим људима да презентују своје пројекте, резултате пројеката и да упознају ширу јавност о истом.


Такође, по самом завршетку реализације пројекта планирамо организовати кампању у склопу које ћемо организовати округли сто са представницима власти Општине Бијељина и младих људи, како би на тај начин дефинисали будуће кораке рада на питању промоције људских права и развили могућу стартегију будућег дјеловања. Кроз кампању, активно ћемо укључити и медисјке куће који ће бити наши партнери у реализацији пројекта.