PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko PRONI na vikendu aktivizma
PRONI na vikendu aktivizma PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Drugi „Vikend aktivizma“ u organizaciji Udruženja gra?ana „Oštra Nula“ koji je po?eo u petak u parku „Dr Mladen Stojanovi?“, završio se kreativnim radionicama ju?e u Društveno kulturnom centru (DKC) Incel. PRONI je bio dio vikenda aktivizma. Naša aktivistica ?ur?ica je provela vikend sa svojim vršnjacima u?e?i i stvaraju?i. Ste?eno znanje ?e nastaviti koristiti u aktivnostima PRONI Centra. 

U?esnici kreativnih radionica bili su mladi ljudi iz raznih krajeva BiH. Radionice su se bavile pitanjima tolerancije, komunikacije i izgradnjom povjerenja me?u mladima, interkulturalnim dijalogom, vještinama organizovanja kampanja, društvenim mrežama, odnosima sa medijima, izradom stencila i alternativnim na?inima javnog oglašavanja, ali i pitanjima u vezi stereotipa i predrasuda sa kojima se susre?u mladi u BiH.

 

Prvom radionicom „Teambuilding: izgradnja povjerenja i komunikacije u grupi“ otvoren je drugi vikend aktivizma. Ova radionica imala je za cilj upoznavanje i povezivanje u?esnika, gdje su kroz niz razli?itih igara i aktivnosti bolje upoznati svoje kolege, uspostaviti me?usobnu komunikaciju i povjerenje, izgradili siguran prostor za rad i uživali rade?i sve to. Ova radionica sastojala se iz niza logi?kih, takti?kih, štafetnih i vremenski ograni?enih zadataka koji su zahtijevali timski rad i pomogli u?esnicima da postanu ekipa u svakom smislu te rije?i.

Drugi dan „Vikenda aktivizma“ bio je u znaku „Obojenih nao?ala“, analogije sun?anih nao?ara koje predstavljaju kulturološke filtere kroz koje posmatramo stvarnost. Radionica ima za cilj upoznavanje u?esnika/ca sa pojmovima stereotipa, predrasuda, diskriminacije kao i metodama neutralisanja istih u našem okruženju.

„Radionica predstavlja jedan novi koncept kojim se pristupa pojmovima stereotipa, predrasuda i diskriminacije. Mislim da je aktivizam dosta doprinio sa obzirom da je to jedan od vidova neformalnog obrazovanja, a u formalnom obrazovanju nemamo priliku da razmišljamo izvan 'okova'. Svi koji se bave aktivizmom, mjenjaju svoje mišljenje i svoje stavove prema nekim stvarima i dozvole sebi da razmisle o onom što ih okružuje i samim tim da promijene svoj stav. I ne boje se toga da promijene svoj stav, iako bi pritome biti isklju?eni iz grupe kojoj su prije pripadali“, rekla je fascilitatorka ove radionice Nikolina Gavri?.

Nakon uvodnog dijela sami u?esnici imali su priliku da u diskusiji iznesu svoja mišljenja i stavove, da razmisle šta su stereotipi i predrasude i kako dovode do diskriminacije, koliko je to štetno za naše društvo i kako da se bore protiv toga.

Tre?i i poslednji dan bio je rezervisan za radionice „Komunikacija, odnosi sa javnoš?u, kampanje i društvene mreže“ i „Alternativni na?ini oglašavanja u javnosti“. Prva radionica fokusirala se na strateško pripremanje PR kampanja za nevladin sektor, uklju?uju?i i tradicionalne i nove medije. Radionicu je vodila Olja Radlovi?.

?etvrta radionica „Alternativni na?ini oglašavanja u javnosti“ je stencil radionica izrade politi?kih poruka na majicama. Uz korištenje stencil šablona rad ide brzo i lagano, a jedan dobro ura?en stencil šablon se može više puta koristiti.

Radionice su se održavale u parku „Dr Mladen Stojanovi?“ i DKC Incel, i bile su otvorene za javnost