PRONI Konferencije “Uloga Mladih u akciji unutar procesa EU integracija BiH"
PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 “Uloga programa Mladi u akciji unutar

procesa EU integracija Bosne i Hercegovine”

?etvrtak, 8. juni, Sarajevo

Evropska unija Delegacija u Bosni i Hercegovini

Skenderija 3a, Sarajevo

Organizatori

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini,

EU Delegacija u Bosni i Hercegovini

i SALTO – Resursni centar Jugoisto?ne Evrope

Ciljevi:

·        Podizanje informiranosti o programu "Mladi u akciji" kod potencijanih korisnika, nadležnih institucija i medija u BiH

·        Prezentacija i razgovor o mogu?em uticaju programa "Mladi u akciji" u okviru perspektive integracije BiH u EU

·        Prezentacija i razgovor o tome kako je program upotrebljen u BiH do sada, pore?enje sa drugim državama Jugoisto?ne Evrope i na?inu na koji je program pomogao kod zna?ajnih pitanja (kao što su zaposlenost mladih/poduzetništvo, pokretljivost, u?eš?e itd.)

·        Prikaz primjera dobre prakse u projektima (razmjene mladih, obuke, Evropske volonterske službe /EVS/) realiziranih u BiH

·        Ohrabriti budu?u podršku Programu od strane nadležnih institucija i nevladinih organizacija

U?eš?e ?e biti obezbje?eno samo za registrovane u?esnike a u sk?adu sa kapacitetima. Registraciju možete obaviti putem e-mejla na adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript i/ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ili telefonom na brojeve 033/655339 (Admir Ceho, sekretar komisije) ili EU Delegacije 033/254764 (Edita Kabasaj Redzepagic) najkasnije do 3 juna 2010.

Program

 od 09.30

Priprema izložbe projekata MuA od strane u?esnika

10.30

 Otvaranje i pozdrav

Okvir i pozadina programa "Mladi u akciji"

"Mladi u akciji" u okviru procesa pridruživanja BiH u EU (g. Janez Škulj, direktor MOVIT NA MLADINA)

Perspektive Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (g?a. Mirjana Nikoli?, predsjednica)

11.30

Pauza za kafu

 11.50

 

 

  13.15

 Provedba programa "Mladi u akciji" u Bosni  Herzegovina

Studija o provedbi programa "Mladi u akciji" od strane EU Delegacije u BiH

Provedba MuA u BiH, pore?enje sa drugim državama Jugoisto?ne Evrope (SALTO JIE)

Primjeri dobre prakse (razmjene mladih, obuke, EVS) (NVO iz BiH)

13.15 – 14.30

 Obilazak izložbe sa predstavnicima iz politike i medija

Izložba otvorena za u?esnike

 Ru?ak

Obra?anje medijima

 14.30

 

pauza za kafu uklju?ena

 

 

 16.30

Radne grupe

Glavna pitanja:

·         Kako se program upotrebljava u BiH do sada? (šta, tko, mogu?nosti kofinasiranja itd.)?

·         Kakav je uticaj projekta na u?esnike (proces u?enja, izgradnje kapaciteta itd.? Kakav je uticaj projekta na proces donošenja odluka (na razli?itim nivoima)?

·         Šta bi bilo važno za bolje korištenje punog potencijala Programa u BiH?

 (15 min prije naredne sesije predstavnici da pripreme preporuke i zaklju?ke grupe)

 16.45

 - 18.00

Preporuke i zaklju?ci radnih grupa

Reakcije politi?ara i stru?njaka

 

Izložba o programu "Mladi u akciji" u Bosni i Hercegovini

 Napomena:

Da bi pružili svim u?esnicima koji ve? imaju iskustva u korištenju programa "Mladi u akciji" mogu?nost da pokažu dio svog rada, uvrštena je izložba o programu "Mladi u akciji" u Bosni i Hercegovini.

Pozvani ste da doprinesete izložbi donošenjem postera (koje ste ranije pripremili), prezentiranja projekata po vašem izboru koje je organizirala Vaša institucija uz podršku Programa a koje želite predstaviti drugim u?esnicima i prisutnim medijima.

Predlažemo da uzmete u obzir sljede?a pitanja kao smjernice u pripremi vaših postera:

-          Osnovne ?injenice vezane za projekat, kao što su datumi, gdje je održan, partneri (tko, otkud), u?esnici (broj, uzrast, profil itd.)

-          Opis projekta (vrsta projekta /razmjena mladih, obuka, EVS itd.), koji je bio fokus ovog projekta? Koji su najvažniji elementi koje želite prezentirati)

-          Koji su bili rezultati projekta?

-          Kakve su bili koristi od projekta za partnere i u?esnike/volontere? Šta su dobili od strane projekta?

-          Da li postoji dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu gdje je projekat izveden?

-          Da li se desio nastavak ovog projekta?

Molim Vas da dodate vizuelne materijale, fotografije itd. koje želite.

Osje?ajte se slobodnim da donesete i druge materijale o Vašoj organizaciji i njenom radu.

 

Da bismo mogli planirati izložbeni prostor, molimo Vas da sa potvrdom Vašeg u?eš?a nazna?ite i Vaše prisustvo na izložbi.