PDF Ispis E-mail
Projekti - CIDA

Spisak udruženja žena uklju?enih u projekat „Ja?anje kapaciteta žena u ruralnom podru?ju Br?ko Distrikta BiH“

 

 

Udruženja žena koja su predvi?ena projektom:

 

  1. Udruženje žena „VENERA“

 

  1. Hrvatska udruga žena „MAME“

 

  1. "Udruženje žena bošnjakinja"

 

Udruženja žena koja su se naknadno priklju?ila:

 

  1. "Udruženje distrofi?ar"

 

  1. Udruženje „BR?ANSKO SRCE“

 

  1. "Udruženje oboljelih od multiplekskleroze"

 

O?ekujemo da ?e se od narednog treninga uklju?iti i rukovodstvo Udruženja žena „Kolo srpskih sestara“ iz Br?kog

 
PDF Ispis E-mail
Projekti - CIDA

Spisak treninga za udruženja žena na ja?anju kapaciteta udruženja žena Br?ko distrikta

R/B

Naziv treninga

Trener 1

Trener 2

Datum

Dužina treninga

  1.  

Upoznavanje sa projektom i me?usobno upoznavanje udruženja

Tatjana Risti?

Muhidin

Meši?

05.03.2009

17:00 – 21:00

1 dan

2.

Uloga žena u modernom društvu

 

Senada Suši?

Katarina Vu?kovi?

12.03.2009

17:00 – 21:00

1 dan

    3.

Žene u medijima

 

Senada Suši?

Bojana Sekuli?

19.03.2009

26.03.2009   

17:00 – 21:00

2 dana

    4.

Žene u rukovodstvu firme

Katarina Vu?kovi?

Bojana Sekuli?

02.04.2009

09.04.2009

17:00-21:00

2 dana

    5.

Žene u politici

 

Slavko Stani?

Slavka Buli? Zovko

16.04.2009

23.04.2009

17:00-21:00

2 dana

    6.

Ravnopravnost spolova

Nedjeljko Nikoli?s

Amela ?atovi?-Adilovi?

30.04.2009

07.05.2009

17:00-21:00

2 dana

    7.

Trening LFA  i pisanje projekata

Jasmin Jašarevi?

Katarina Vu?kovi?

14.05.2009

21.05.2009

17:00-21:00

2 dan

    8.

Organizovanje press konferencije

 

Daniela Ignji?

Amela ?atovi?-Adilovi?

28.05.2009

04.06.2009

17:00-21:00

2 dana

    9.

Umrežavanje

 

Mirsada Salihovi?

Jasmin Jašarevi?

11.06.2009

17:00-21:00

1 dan

  10.

Osnove pregovaranja

Senada Suši?

Amela ?atovi?-Adilovi?

18.06.2009

17:00-21:00

1 dan

  11.

Rad u grupi

 

Slavko Stani?

Muhidin Meši?

25.06.2009

17:00-21:00

1 dan

  12.

Komunikacije i izgradnja povjerenja unutar grupe

  Tatjana Risti?

Daniela Ignji?

02.07.2009

17:00-21:00

1 dan

  13.

Konflikt, predrasude i stereotipi.

Slavko Stani?

Muhidin Meši?

09.07.2009

17:00-21:00

1 dan

  14.

Evaluacija projekta

Tatjana Risti?

Daniela Ignji?

16.07.2009

17:00-21:00

1 dan

  15.

Okrugli sto na temu: uloga udruženja žena u modernom društvu

 

 

23.07.2009

1 dan

 

 
PDF Ispis E-mail
Projekti - CIDA

Kratak opis projekta

            Na osnovu navedenih rezultata stekao se zaklju?ak, da žene smatraju, da su prava žena na selu ugroženija u odnosu na prava žena u gradu ili da žene na selu nemaju dovoljno na?ina, hrabrosti i znanja da se izbore za svoja prava. Poznato je da su na selu porodice uglavnom patrijarhalne i konzervativne i da tamo, i dalje, muškarac ima primarnu ulogu. To je samo jedan od razloga zbog koga žene posustaju u borbama za svoja prava i da tamo upravo i treba više raditi na izgradnji kapaciteta unutar udruženja žena kao i promociji i edukaciji o ženskim ljudskim pravima. Tome još doprinosi i teška ekonomska situacija te nemogu?nost zapošljavanja žena što dovodi do ve?eg nezadovoljstva i potrebe za osvještavanjem i ohrabrivanjem.

            Rezultati anketa pokazuju da su žene nedovoljno zastupljene u politici i medijima, te da treba više raditi na osvještavanju i afirmisanju žena na tim poljima. Žene ovoga podru?ja nisu dovoljno podržane, što se ti?e aktiviranja u politici, niti ?ak nastupa na medijima. Politika i dalje ostaje kompletno u rukama muškaraca, dok žene treba da ?ekaju da proradi svijest i spremnost sredine da prihvate ženu kao ravnopravnog ?lana i u tom polju ili da se žene, što je mnogo teži na?in, same izbore za svoje mjesto u tim vodama. 

            Ovim projektom se namjeravaju obuhvatiti žene iz ruralnih sredina sa kojima ?e se raditi edukacija na teme osnaživanja udruženja žena, ulozi žene u modernom društvu, pisanju projekata ?ime ?e do?i do izgradnje kapaciteta udruženja žena.

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta rukovodstva udruženja žena u Br?ko distriktu u cilju ja?anja organizacijskih sposobnosti i odgovaranja na potrebe i zaštitu prava žena u Br?ko Distriktu BiH.

 

            Kratkoro?ni ciljevi:

·         Upoznavanje žena sa PCM/UPC

·         Ja?anje kapaciteta udruženja u pronalaženju sredstava za rad

·         Ostvarivanje bolje saradnje izme?u udruženja kroz umrežavanje i rad na komunikacijskim vještinama

            Dugoro?ni ciljevi:

·         Održivi rad udruženja žena koje se brinu o ostvarivanju zagarantovanih prava žena

·         Aktivno prenošenje znanja na ?lanice u udruženjima žena od strane rukovodstva. 

 

Mjesto održavanja projekta: Radionice, treninzi i okrugli sto ?e biti održani u Omladinskom centru Br?ko distrikta BiH

 

Dužina trajanja projekta: šest mjeseci (od odobravanja projekta)

O?ekivani rezultati:

Tokom ovih treninga o?ekujemo da ?e se razviti kapaciteti rukovodstva udruženja žena, ?lanica udruženja, ?ime ?e do?i do njihovog individualnog i grupnog razvoja. Tako?e, o?ekuje se da ?e do?i do bolje saradnje i umrežavanja udruženja, a samim tim i mogu?nost ve?ih zajedni?kih projekata od velike važnosti za ruralna podru?ja Br?ko distrikta. Poboljša?e se saradnja udruženja žena sa vladinim i nevladinim institucijama. Žene ?e se uklju?iti u donošenje odluka u lokalnoj zajednici i raspodjeli i kontrolisanju sredstava u zajednici.