PRONI Omladinski rad Mreža klubova PRONI potpisao sporazume sa mjesnm zajednicama
PRONI potpisao sporazume sa mjesnm zajednicama PDF Ispis E-mail
Omladinski rad -

04.03.2013 godine PRONI Centar za omladinski razvoj je na konferenciji za medije potpisao sporazume o suradnji sa MZ u cilju realizacija mini projekata koji su odobreni u sklopu projekta “Ja?anje kapaciteta omladinskih lidera/ki za ljudska prava”. U omladinskom centru su se okupili predsjednici, omladinski lideri koji su nosioci projekta, te generalni menadzer PRONI Centra za omladinski razvoj Jasmin Jašarevi? I kordinator projekta Damir Pervanovi?. Pored potpisivanja ugovora, predsjednici su imali priliku da se upoznaju detaljnije sa projektima, dok su omladinski lideri razmjenili mišljenja I metode rada u svojim omladinskim klubovima.

Omladinski lideri 26 omladinskih klubova su imali priliku da apliciraju sa svojim projektima, a PRONI je financijski podržao 6 projekata. Projekti koji su podržani su:

- “Novi park-nove radionice” MZ Omerbegova?a

- “Nasilje me?u mladima” MZ Mao?a

- “ Grafiti- Odraz umjetnosti MZ Gluhakovac

- “ U zdravoj zajednici, zdrav duh” MZ Ivici

Sa još dvije MZ PRONI ?e u narednom periodu potpisati ugovor za implementaciju mini projekata.

Projekat „ Ja?anje kapaciteta mladih lidera/ki za ljudska prava" ima za cilj razviti u?inkovite modele omladinskog rada za ostvarenje ljudskih prava mladih, te ja?anje kapaciteta 26 klubova za mlade na podru?ju Br?ko distrikta BiH.
Dugoro?ni cilj projekta je stvoriti društveno okruženje u Bosni i Hercegovini u kojem ?e prava mladih biti ostvarena.

U ovaj projekat je  uklju?eno 26 mjesnih zajednica, odnosno omladinskih klubova. 
Na ovaj na?in ?e 52 omladinska lidera/ke imati priliku ste?i nova znanja i vještine 
koje ?e im pomo?i u realizaciji ciljeva omladinskih klubova.
Omladinski radnici/ce ?e pro?i set obuka od 12 modula:
Izgradnja grupe
Liderstvo
Ljudska prava
Nenasilna komunikacija
Alati za omladinski aktivizam
Zakon o mladima
Interni menadžment
Upravljanje projektnim ciklusom
Javno zagovaranje
Konflikt
Umrežavanje omladinskih klubova
Osiguranje kvalitete omladinskog rada u zajednici

Implementiranjem projekta omladinski lideri/ke ?e ste?i vještine i znanja za vo?enje omladinskog kluba. Pored toga bit ?e u mogu?nosti da uz pomo? mladih ljudi naprave pozitivne promjene u svojim loklanim zajednicama. 

Tako?er ?e dobit priliku da na osnovu modula „Upravljanje projektnim ciklusom“, 
pišu vlastite projekte od kojih ?e 5 najboljih biti impelentirano u mjesnim zajednicama.

Projekat se implementira na podru?ju Br?ko distrika BiH u periodu od februara/velja?e 2012 januara/sje?nja 2014. 
Nosilac projekta je Švedska organizacija CIVIS, a partner na projektu je PRONI Centar za 
omladinski razvoj. Projekat je financira SIDA kroz Forum Syd.